Ga terug naar UYUM

PRIVACY BELEID
De gesprekken die u voert binnen de praktijk UYUM zijn vertrouwelijk. Vertrouwen is cruciaal voor het therapeutische contact en willen hierdoor ook zorgvuldig mee omgaan.

Voor de uitoefening van ons beroep zijn wij gehouden aan de Beroepscode van de beroepsverenigingen, in dit geval de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling, waar wij bij zijn aangesloten en aan de op dit punt geldende wet- en regelgeving. Op grond daarvan ben zijn wij verplicht tot geheimhouding van de informatie die u met ons deelt, voor zover deze van vertrouwelijke aard zijn.


UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

· of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats

• uw geboortedatum

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’

• de kosten van het consult

VRAGEN
Als u naar aanleiding van mijn Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.


Ga terug naar UYUM