Maak kennis met

UYUM.

Definitie en missie van UYUM:

UYUM betekent in het Turks “harmonie”;  harmonie in het individu, het gezin en de samenleving.

UYUM is een praktijk voor psychosociale hulpverlening dat bestaat uit kortdurende vorm van individuele non – directieve gesprekstherapie. Deze gesprekken worden volgens de gangbare methodieken van counselling gevoerd. Onze hulpverleningstrajecten kan u helpen om de balans in uzelf en het leven weer terug te vinden en uw klachten te verminderen.

Bij psychosociale problemen gaat het om twee problemen die met elkaar samenhangen; Psychische problemen die te maken hebben met uw gevoelens en gedachten. Sociale problemen die te maken hebben met andere mensen uit uw (directe) omgeving en/of bedrijven/ instanties.

Binnen UYUM zijn wij gespecialiseerd in cultuursensitieve hulpverlening. Gedurende onze sessies nemen wij de gedragspatronen, die cultuurbepalend zijn, mee. Wij zijn alert op de cultuurbepaalde verschillen maar tegelijkertijd zoeken we naar gemeenschappelijkheid. Daarom kijken we niet alleen vanuit onze eigen referentiekader maar ook vanuit het referentiekader van de cliënt.

Dit leidt tot een kortdurende en resultaatgerichte hulpverlening op maat.

Praktijk UYUM is aangesloten bij de beroepsvereniging ABvC.

DE PROFESSIONAL
Contact

De professional.

EZGI SOLKIRAN.

Het activeren, motiveren en empoweren van mensen is mijn passie.

Als Toegepast Psycholoog en Psychologie Counsellor heb ik mij verdiept in het gedrag, de emoties, belevingen, competenties en persoonlijkheidskenmerken van mensen. Binnen het hulpverleningsdomein ben ik actief in het begeleiden, coachen en counsellen van mensen die een hulpvraag hebben van maatschappelijke en/of individuele aard. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in systeemgericht werken. Dit stelt mij in staat om een systeem- en contextuele benadering binnen een hulpverleningstraject in te zetten.

Meerdere jaren heb ik op de bovenstaande gebieden, zowel in het binnen- en buitenland, ervaring verworven die ik nu in mijn eigen onderneming mag samenvoegen.

Achtergrond en drijfveer.

Naast mijn opleidingsachtergrond en ervaringen als professional ben ik een ervaringsdeskundige op het gebied van de gevolgen van het opgroeien binnen 2 of meerdere verschillende culturen.
Ik ben geboren en getogen in Nijmegen en heb ouders van Turkse afkomst. Gedurende mijn adolescentie jaren heb ik moeite gehad met de ik- en de wij cultuur en de gevolgen hiervan op mij als individu. Van huis uit wordt er geleerd dat de wij cultuur voor de ik cultuur komt.

De verwachting is dat men eerst rekening dient te houden met de wensen en behoeften van de mensen in je (directe)omgeving, nadien pas met die van jezelf.

De Nederlandse maatschappij leert ons echter om rekening te houden met je eigen waarden en normen voorafgaand aan die van anderen. Leven binnen deze twee culturen brengt voordelen maar ook veel nadelen met zich mee.

Hoe kunnen wij leven binnen een maatschappij waarin autonomie wordt vereist, maar waarin wij niet de ruimte krijgen dit te hebben/ kunnen ontwikkelen?

Wanneer een individu zijn/haar eigen waarde, de ware ik, ontdekt, is deze in staat autonome keuzes te maken waarin er geen keuze hoeft te worden gemaakt tussen de eigen belangen en die van de (directe) omgeving. Het individu is bewust en draagt de verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes. Dit zijn zware maar waardevolle processen die ons zullen leiden tot volwassenheid en verdieping. Zonder de juiste begeleiding kunnen dit frustrerende trajecten zijn, dat weet ik als geen ander. U hoeft dit niet alleen te doen, als ervaringsdeskundige ben ik in staat om u hierin te begeleiden.

Voor Wie?

Voor Wie?

UYUM biedt begeleiding op maat in uw eigen vertrouwde omgeving aan, waarin rekening gehouden wordt met de meespelende gedragspatronen die cultuurbepalend zijn.
Enkele voorbeelden van hulpvragen waarmee u terecht kunt in onze praktijk:
  • Stress en Burn – out
  • Gezins- en familieproblemen
  • Rouw- en verliesverwerking
  • Eenzaamheid
  • Psychische- en fysieke klachten bij uw mentale belasting
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Emotie eten
  • Bevorderen van uw motivatie
  • Verslavingen
  • Vergroten van uw zelfvertrouwen
WERKWIJZE

Werkwijze.

PROFESSIONEEL, OPEN EN LAAGDREMPELIG.

Binnen UYUM wordt er als eerst gewerkt aan een goede basis tussen de zorgvrager en de hulpverlener voordat er direct over een oplossing gesproken kan worden. In dit gesprek kunnen we inventariseren wat UYUM voor u kan betekenen. Er zal bekeken worden wat er nodig is en op basis daarvan maken we nieuwe afspraken.

Kort komt het er als volgt op neer:

1. Aanmelden

Via het contactformulier op de website, via email en per telefoon kunt u zich aanmelden bij praktijk UYUM.

2. Intake gesprek (verheldering)

Uw situatie wordt gedetailleerd in kaart gebracht zodat gekomen kan worden tot een optimale aanpak op maat. Mocht er blijken dat er vanuit de praktijk UYUM geen passend aanbod gegeven kan worden zullen wij u doorverwijzen en/of kijken naar geschikte hulpverlening.

3. Plan maken en aan de slag (nuancering & actie).

Na de verheldering zullen er concrete  doelen gesteld worden die passend zijn bij uw situatie.

Nadat u een duidelijk beeld heeft van uw situatie, kunt u met de gestelde doelen de juiste acties ondernemen. Waar eventueel nodig is zullen er ook derden van u betrokken worden bij uw hulpverleningstraject.

Evaluaties

Er zal een tussen- en een eindevaluatie plaatsvinden om de voortgang van het psychosociale hulpverleningstraject te kunnen waarborgen. Hierin bespreken we uw voortgang, uw (reeds) behaalde doelen en uw persoonlijke ontwikkeling tijdens het traject. Zo nodig wordt er bijgestuurd.

Geheimhoudingsplicht

Praktijk UYUM  hecht grote waarde aan het optimaal waarborgen van uw privacy. Hoe Praktijk UYUM omgaat met uw privacy en bescherming van uw persoonsgegevens, staat beschreven in het privacybeleid. Het privacybeleid kunt u ontvangen of inzien op de praktijklocatie en/of de website.

Gegevens worden zonder uw toestemming niet gedeeld met derden, tenzij de wet een uitzondering  bevat of er sprake is van een conflict van plichten.

Clienten

Tarieven

en vergoedingen

TARIEVEN

Individuele sessie: € 70,- . Per standaard eenheid van 60 minuten (inclusief BTW)

Wilt u een sessie afzeggen? Dat mag altijd, maar dan wel uiterlijk 24 uur van tevoren. Doet u dit niet dan zijn wij helaas genoodzaakt om de sessie 100% in rekening te brengen. Facturering vindt na ieder sessie (indien gewenst via mail) plaats en dient binnen 14 dagen voldaan te worden.

VERGOEDINGEN

Praktijk UYUM is aangesloten bij de beroepsvereniging ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counselling). De hoogte van de vergoedingen van de sessies staat meestal opgenomen in de polis onder het kopje ‘alternatieve therapie’.

Het totaal bedrag per jaar en het percentage dat vergoed wordt per gesprek, kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden onder het kopje ‘alternatieve en psychosociale behandelingen’ of u kunt informeren bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar zal in dat geval vragen naar de zakelijke- en registratiegegevens van Praktijk UYUM.

Persoonlijke AGB – code: 90108902

Praktijk AGB – code: 90067922

Klachten

en Geschillen

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Als u er samen niet uitkomt

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken af gehandeld.

De klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk.

Inzet klachtenfunctionaris

Heeft u onvrede of een klacht? Neem dan contact op met de beroepsvereniging waarbij uw therapeut is aangesloten. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen. Een therapeut die geregistreerd is bij de SCAG, is altijd lid van een beroepsvereniging. In de cliëntfolder vindt u de lijst met aangesloten beroepsverenigingen.

Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toekennen.

Een geschil indienen bij geschillencommissie kost € 52,50. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt stelt. De geschillencommissie doet binnen 6 maanden uitspraak over uw klacht. Hier vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde/vermiste eigendommen.

Bij de SCAG-geregistreerde therapeuten zijn aangesloten bij een beroepsvereniging. In de cliëntfolder vindt u de lijst met aangesloten beroepsverenigingen.

Contact

Contact.

Laten we praten.

Wilt u weten wat UYUM voor u kan betekenen? Neem dan telefonisch contact met ons op via tel: 06 45 51 19 77 of gebruik het onderstaand contactformulier.